Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

HODOWLA LASU Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie trwałości i ciągłości rozwoju ekosystemów leśnych realizowanie poprzez wzbogacanie rodzimych drzewostanów oraz racjonalne użytkowanie i odnawianie zasobów leśnych w oparciu o podstawy przyrodnicze. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew lasotwórczych, produkcję materiału sadzeniowego na szkółkach, zakładanie upraw leśnych i ich pielęgnację oraz ochronę upraw i drzewostanów.


 Wśród najważniejszych zadań z zakresu hodowli lasu wykonywanych w Nadleśnictwie Międzylesie wymienić należy:  
 
Ia. Odnowienia i zalesienia  obejmują powierzchnię zrębów bieżących planowanych, zrębów zaległych oraz halizn - 45,27 ha ( rozmiar zadań na lata 2010 ? 2019)
 
Ib. Odnowienia pod osłoną    kontynuacja procesu odnowienia realizowanego rębniami częściowymi oraz jako czynności bezpośrednio wyprzedzające użytkowanie rębne rębniami złożonymi w drzewostanach gwarantujących powodzenie wykonywanych prac ? drzewostany z rozluźnionym zwarciem i obniżonym czynniku zadrzewienia - 11,70 ha.
 
Ic. Dolesienie luk i przerzedzeń  obejmują powierzchnie luk w drzewostanach II i starszych klas wieku, lecz nie przeznaczonych do użytkowania rębnego oraz w drzewostanach przerzedzonych.  Stosuje się sadzonki gatunków w pełni wykorzystujących istniejące mikrosiedlisko, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na dobór składu gatunkowego do przyjętego typu gospodarczego drzewostanu  1268,51 ha
 
IIa. Pielęgnowanie gleby  wykonuje się w uprawach do 5 lat przy planowaniu
dolesień luk i przerzedzeń oraz na powierzchniach projektowanych do odnowienia przy
występowaniu nalotu dobrej jakości o pokryciu powyżej 20% danej powierzchni  1502,53 ha.
 
 
IIb. Pielęgnowanie upraw (CW) wykonuje się w uprawach w wieku powyżej 5 lat,
w niektórych dolesionych lukach i przerzedzeniach oraz na powierzchniach projektowanych
do użytkowania rębnego  420,39 ha
 
IIc. Pielęgnowanie młodników (CP)  wykonuje się w młodnikach, które wymagają
wykonania zabiegów hodowlanych związanych z regulowaniem składu, wyrównywaniem
tempa wzrostu, normowaniem zwarcia, poprawą jakości i zdrowotności drzewostanu.
Wykonywane czynności maja charakter selekcji negatywnej  1393,38 ha.