Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich

MAŁA RETENCJA GÓRSKA 2

 

Planowany okres realizacji: 2016 – 2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

 

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmują one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich.

 

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie obejmował również kontynuację monitoringu wykonanego w ramach projektu małej retencji górskiej zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007 – 2013, co pozwoli na uzyskanie cennych danych z wielolecia.

 

Nadleśnictwa zaangażowane w realizację projektu będą realizować inwestycje związane z:

  • budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji i zbiorników suchych;
  • budową, przebudową lub odbudową małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów zalewowych;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów);
  • zabudową przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny).

 

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji. Wybierane technologie mają nie pogarszać naturalnego środowiska przyrodniczego, preferuje się materiały naturalne.

 

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 400 tys. m3 wody.

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 206.652.000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 150.000.000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 127.500.000,00 zł

 

W Nadleśnictwie Międzylesie w ramach Projektu planuje się wykonać:

Obiekt 1 - poszerzenie „światła” (przepustowość) mostu, wykonanie nowej nawierzchni mostu, poniżej mostu odbudowanie kaskady z kamieni naturalnych, „odsunięcie” obecnego progu kamiennego przed mostem poprzez ukształtowanie go w kształcie litery U, wykonanie przed progiem „studni” dla z wykorzystaniem naturalnego obniżenia terenu po stronie lewego brzegu strumienia, powyżej mostu prawy brzeg strumienia bez nazwy ubezpieczenie narzutem kamiennym na odcinku ok. 25 m, przebudowanie albo konserwacja rowu przydrożnego na odcinku ok. 30 m powyżej i ok. 30 m poniżej „studni”.

Obiekt 2 - podłużna, jednostronna zabudowa cieku naturalnego Wilczka na długości ok. 60 mb – ochrona dróg leśnych po obu stronach doliny i poprawa przepustowości doliny dla wielkich wezbrań

Obiekt 3 - podłużna, jednostronna zabudowa cieku naturalnego Wilczka na długości ok. 60 mb – ochrona drogi leśnej, poprawa przepustowości doliny dla wielkich wezbrań.

Obiekt 4 - podłużna, jednostronna zabudowa cieku naturalnego Wilczka na długości ok. 50 mb – ochrona dróg leśnych po obu stronach doliny i poprawa przepustowości doliny dla wielkich wezbrań

Obiekty 5, 6, 7, 8 - wykonanie 3 brodów przejazdowych z (ułożonego bez zaprawy) kamienia naturalnego o różnej frakcji, zaopatrzone w najniższym miejscu w wodospust kamienny oraz w dren kamienny dla odprowadzania wysiąków wody do strumienia. Wykonanie podłużnej, jednostronnej zabudowy prawej strony doliny cieku narzutem kamiennym, wzdłuż szlaku turystycznego na odcinku ok. 30 mb