Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

Ochrona lasu na terenie nadleśnictwa Międzylesie jest zagadnieniem bardzo ważnym nie tylko z uwagi na zaistniałe już szkody, które wystąpiły w drzewostanach ale przede wszystkim ze względu na dalsze potencjalne zagrożenie dla lasów na tym terenie

 

Lasy nadleśnictwa tworzą w dużej przewadze jednogatunkowe drzewostany świerkowe często obcego pochodzenia podatne na działanie ujemnych czynników biotycznych i abiotycznych. Na skutek ujemnego oddziaływania ośrodków przemysłowych w ubiegłych okresach gospodarczych, szereg drzewostanów świerkowych wykazuje oznaki osłabienia (przerzedzenie i przebarwienie koron) zamieranie pojedyńczych drzew, oraz obniżenie się odporności biologicznej lasu.
Dotyczy to głównie drzewostanów średnich i starszych klas wieku położonych w partiach szczytowych i przyszczytowych na wysokości powyżej 800 m n.p.m. Są to tereny z ubogimi, często płytkimi glebami szkieletowymi, gdzie jednocześnie panują ostre warunki klimatyczne, wieją silne wiatry, często występują zjawiska wiatrołomów i śniegowałów Osłabione fizjologicznie drzewa i drzewostany stanowią dogodną bazę do rozwoju szkodników owadzich głównie kornika drukarza i zasnui oraz grzybów pasożytniczych.
W uprawach duże szkody wyrządzała i wyrządza zwierzyna płowa przez zgryzanie i wydeptywanie sadzonek. Celem minimalizacji tych szkód stosuje się zabezpieczenie chemiczne sadzonek oraz grodzenie upraw. Problem ochrony lasu jest tym ważniejszy, że całość drzewostanów na terenie nadleśnictwa zaliczanych jest do lasów ochronnych (100%) i lasy w strefie oddziaływania przemysłu (w strefie I -87%, II -13%, ).

Stan sanitarny lasu w ostatnich latach dzięki dużym staraniom pracowników służby leśnej oraz wysokim nakładom finansowym uległ radykalnej poprawie.

 


Zakres rzeczowy niektórych zadań gospodarczych z zakresu ochrony lasu (rocznie) przedstawia się następująco:

  • wywieszanie budek lęgowych 780 szt.
  • dokarmianie ptaków (karma) 550 kg
  • grodzenie upraw 8 ha
  • zabezpieczanie upraw przed zwierzyną 280 ha
  • zabezpieczanie drzewostanów przed spałowaniem 48 ha
  • wykładanie drzew ogryzowych 420 szt.
  • wykładanie pułapek feromonowych 700 szt.
  • wykładanie pułapek klasycznych 850 szt.