Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie Lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

1.      Plan Urządzania Lasu
 
11 marca 2011 roku Minister Środowiska Decyzją DLP-lpn-611-23/11051/11JŁ zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Międzylesie  na lata 2010 - 2019.
Wśród celów gospodarowania w nowym Planie Urządzenia Lasu wyróżnia się:
- zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą;
- ochrona lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych;
- ochrona gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym;
- ochrona wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych;
- produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.
 
 
 
 2.      Położenie i powierzchnia
Terytorialnie nadleśnictwo Międzylesie położone jest w całości w województwie dolnośląskim w powiecie kłodzkim i sąsiaduje z następującymi leśnymi jednostkami administracyjnymi:
- od północy Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka obręb Bystrzyca Kłodzka,
- od wschodu Nadleśnictwo Lądek Zdrój obręb Stronie Śląskie,
- południowa, południowo-wschodnia i południowo-zachodnia część nadleśnictwa graniczy z Republiką Czeską.
 
Obszar nadleśnictwa, obejmuje swym zasięgiem tereny położone od miejscowości Nowy Waliszów, (obręb Międzygórze) do przejścia granicznego w Boboszowie w linii N-S i od miejscowości Biała Woda (obręb Międzygórze) do miejscowości Poniatów (obręb Międzylesie).
 
 Terytorialny zasięg działania nadleśnictwa Międzylesie określony został Zarządzeniem Nr 183 Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 grudnia 1994r. z późniejszymi zmianami na podstawie Zarządzenia Nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 24.09.1999r. obejmując swym zasięgiem 29391 ha.
 

     STRUKTURA POWIERZCHNI GRUNTÓW NADLEŚNICTWA MIĘDZYLESIE W OBRĘBACH LEŚNYCH WG. STANU na 01.01.2013 r
 
 
 
Wyszczególnione informacje
Obręb Międzylesie
Obręb Międzygórze
Ogółem Nadleśnictwo
Powierzchnia ogółem
5618,0762
4843,1533
10461,2295
Grunty leśne
5523,2748
4731,4720
10254,7468
w tym:
 
- zalesione
5405,6254
4599,2106
10004,8360
- niezalesione
13,1414
7,3459
20,4873
- związane z gospodarką leśną
104,5080
124,9155
229,4235
 Grunty nieleśne
94,8014
111,6813
206,4827
 
 
 
 
   3.      Typy Siedliskowe Lasu  Nadleśnictwa Międzylesie
Siedliska lasowe zajmują 7520,23 ha drzewostanów nadleśnictwa, co stanowi 75% ogólnej powierzchni leśnej. Siedliska borowe zajmują łącznie 2479,57 ha (25%). Największy udział ma LMG zajmując 4886,43 ha (49%), a najmniejszy siedlisko LŁG zajmując 0,04% ogólnej powierzchni nadleśnictwa.

 

 

Lp
Siedliskowe typy lasu
Powierzchnia
%
1
BGśw
819,58
8,18%
2
BWGśw
264,50
2,64%
3
BMGśw
1401,73
13,98%
4
LMGśw
4 671,63
46,60%
5
LMGw
225,24
2,25%
6
LGśw
2 159,10
21,54%
7
LGw
442,92
4,42%
8
LŁG
39,86
0,40%
Ogółem:
10 024,56
100,00%

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu