Tytuł projektu - Ochrona przyrody poprzez kanalizowanie ruchu turystycznego w ramach rewitalizacji infrastruktury techniczno-turystycznej Rezerwatu „Wodospad Wilczki” w Międzygórzu

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: Środowisko i zasoby

Działanie: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne

Numer umowy o dofinansowaniu RPDS.04.04.01-02-0001/16-00

Wartość całkowita projektu – 3 352 746,58 zł

Wartość dofinansowania – 2 779 786,10 zł

 

Opis projektu:

        Na terenie Nadleśnictwa Międzylesie, w miejscowości Międzygórze, znajduje się unikatowy, nie tylko w skali Dolnego Śląska, ale również całej Polski i tej części Europy – rezerwat przyrody „Wodospad Wilczki”. Teren na którym w 1958 r. został utworzony rezerwat, od zawsze przyciągał rzesze turystów, ze względu na bogatość występujących tu form przyrodniczych. Sama historia udostępnienia turystom tego urokliwego zakątka Ziemi Kłodzkiej, sięga drugiej połowy XIX wieku. Wtedy to wybudowano kamienne schody, kładkę nad wodospadem oraz ścieżkę – deptak prowadzący wzdłuż potoku Wilczka. Z czasem pojawiły się również barierki biegnące wzdłuż schodów. W latach powojennych wykonano oświetlenie tras turystycznych. Na przestrzeni lat stan infrastruktury turystycznej uległ zniszczeniu. Infrastruktura turystyczna w obrębie wodospadu nigdy nie była kompleksowo remontowana. Usuwane były tylko doraźne awarie. Stale rosnąca antropopresja turystów stanowi zagrożenie dla tych cennych stanowisk. Zwłaszcza niebezpieczna jest ingerencja turystów poza wyznaczone ścieżki turystyczne w panujące tu, naturalne stosunki fizjocenotyczne. Niezbędnym jest wykonanie barier ochronnych, które ograniczą ruch turystyczny tylko do wyznaczonych ścieżek. W ramach planowanych działań z zakresu ochronny bioróżnorodności tego terenu oraz bezpiecznego dla środowiska udostępniania walorów przyrodniczych planujemy wykonać rewitalizację wszystkich schodów kamiennych, tak aby umożliwić bezpieczne poruszanie się po nich, wymieniona zostanie cała instalacja elektryczna, zamontowane zostaną lampy oświetleniowe. Deptak zostanie wyremontowany i dostosowany do poruszania się osób z różnymi typami niepełnosprawności. Zamontowany zostanie system monitoringu, aby umożliwić szybkie reagowanie z chwilą ingerencji turystów w teren rezerwatu, system liczenia turystów pozwoli na dokładne analizy natężenia ruchu i jego zmiany w czasie. Montaż kamer umożliwi transmisję obrazu na dwa telebimy oraz strony internetowe LP. Wymienione zostaną wszystkie bariery ochronne biegnące wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Prace zamierzamy wykonać w latach 2016-2017. Ze względu na usytuowanie i charakter ochronny obszaru większość prac będzie wykonywana ręcznie. Posiadamy stosowne zgody RDOŚ na pełny zakres prac objętych projektem.

 

Termin zakończenia projektu: czerwiec 2018

 

Do pobrania (kliknij) :

  1. Bieżące działania
  2. Roboty budowlane
  3. Harmonogram, wnisoki o płatność